Sunday, May 25, 2008

張養浩


山坡羊 潼關懷古

峰巒如聚 波濤如怒 山河表裡潼關路
望西都 意躊躕 傷心秦漢經行處
宮闕萬間都做了土 百性苦 百性苦


雁兒落帶得勝令

雲來山更佳 雲去山如畫 山因雲晦明 雲共山高下
倚杖立雲沙 回首見山家 野鹿眠山草 山猿戲野花
雲霞 我愛山無價 看時行踏 雲山也愛咱


折桂令

功名事一筆都勾 千里歸來 兩鬢驚秋 我自無能
誰言有道 勇退中流 柴門外 春風五柳 竹籬邊
野水孤舟 綠蟻新篘 瓦缽磁甌 直共青山 醉倒方休

No comments: