Sunday, May 25, 2008

馮子振


鸚鵡曲 農夫渴雨

年年牛背扶犁住 近日最懊惱殺農夫
稻苗肥恰待抽花
渴煞青天雷雨 恨殘霞不近人情
截斷玉虹南去 望人間三尺甘泉 看一片閒雲起處


鸚鵡曲 野渡新晴

孤村三兩人家住 終日對野叟田父
說今朝綠水平橋
昨日溪南新雨 碧天邊雲歸巖穴
白鷺一行歸去
便芒鞋竹杖春行 問底是青帘舞處


鸚鵡曲 園父

柴門雞犬山前住 笑語聽傴背園父
轆轤邊抱甕澆畦 點點陽春膏雨 菜花間蝶也飛來
又趁暖風雙去
杏梢紅 韭嫩泉香 是老瓦盤邊飲處


鸚鵡曲 感事

黃金難買朱顏住 駟馬客羨跨牛父 石將軍百斛明珠
幾日歡雲娛雨 趁春歸一瞬流鶯 萬事夕陽西去
舊嬋娟落在誰家
箇裡是高人省處

No comments: