Sunday, May 25, 2008

晏殊


踏莎行

小徑紅稀 芳郊綠遍 高臺樹色陰陰見
春風不解禁楊花
濛濛亂撲行人面
翠葉藏鶯 珠簾隔燕 爐香靜逐遊絲轉
一場愁夢酒醒時 斜陽卻照深深院


採桑子

時光祇解催人老 不信多情 長恨離亭 淚滴春衫酒易醒
梧桐昨夜西風急 淡月朧明 好夢頻驚 何處高樓雁一聲


浣溪沙

一曲新詞酒一杯 去年天氣舊亭臺 夕陽西下幾時回
無可奈何花落去 似曾相識燕歸來 小園香徑獨徘徊


蝶戀花

檻菊愁煙蘭泣露 羅幕輕寒 燕子雙飛去
明月不諳離別苦
斜光到曉穿朱戶
昨夜西風凋碧樹 獨上高樓 望盡天涯路
欲寄彩箋兼尺素 山長水闊知何處


浣溪沙

一向年光有限身 等閒離別易銷魂 酒筵歌席莫辭頻
滿目山河空念遠
落花風雨更傷春 不如憐取眼前人

No comments: